loading gift

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRS) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời ĐHĐCĐ Thường niên 2022.

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022.

3. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

4. Nội dung chương trình đại hội.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

6. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

7. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả HĐ của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2022.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông năm 2022

9. Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán.

10. Thông qua tờ trình lựa đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022.

11 .Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2021 và kế hoạch niên độ tài chính năm 2022; Tiền lượng, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, lương, thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2022.

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

13. Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

14. Mẫu giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15. Mẫu giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tổ chức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *