loading gift

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thư mời ĐHĐCĐ bất thường 2023.
 2. Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường 2023.
 3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
 5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 7. Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2018 – 2023).
 8. Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
 9. Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
 10. Tờ trình về việc Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
 11. Tờ trình Về việc Thông qua Đề án Tái cơ cấu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa, Giai đoạn 2021-2025
 12. Mẫu thẻ biểu quyết
 13. Mẫu phiếu biểu quyết.
 14. Mẫu Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.
 15. Mẫu Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát.
 16. Dự thảo biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
 17. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
 18. Giấy đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 19. Biên bản họp nhóm Đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 20. Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 21. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)
 22. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)
 23. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT.
 24. Giấy đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 25. Biên bản họp nhóm Đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 26. Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 27. Sơ yếu lý lịch Kiểm soát viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *