loading gift

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202. Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ  2023 – 2028.
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ  2023 – 2028.
  3. Văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2023 -2028
  4. Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *