loading gift

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. 

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *