loading gift

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời ĐHĐCĐ Thường niên 2024.

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2024.

3. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

4. Tờ trình giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2024.

5. Nội dung chương trình đại hội.

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

7. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

8. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông năm 2024.

10. Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán.

11. Thông qua tờ trình lựa đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.

12. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2023 và kế hoạch niên độ tài chính năm 2024; Tiền lượng, thù lao HĐQT, BKS năm 2023, lương, thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024.

13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

14. Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

15. Mẫu giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

16. Mẫu giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tổ chức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *