loading gift

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

  • Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 23/6/2023;
  • Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 26/5/2023
  • Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa (Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa);

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *