loading gift

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bà Rịa năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm :

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *