loading gift

BRUSCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa, sáng ngày 05/6/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại văn phòng Công ty số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phướng Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Số lượng cổ đông tham dự là 104 cổ đông, đại diện sở hữu 4.467.450/4.541.950 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,35% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. Tại đại hội, BRUSCO đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung:

– Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

– Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

– Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2020.

– Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2019 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2020; quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *