loading gift

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

        Sáng ngày 15/6/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa  đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với sự tham dự của 111 cổ đông và người ủy quyền, sở hữu 4.438.950/4.541.950 cổ phần chiếm 97,73%.

Ông Trương Quang Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khai mạc Đại hội

        Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua Báo cáo tài chính  niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chínhnăm 2018; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tà chính năm 2018; Tiền lương lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa – Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Võ Ngọc Thạch – Thành viên HĐQT – P.Tổng giám đốc Báo cáo trước Đại hội

        Đại hội đồng cổ đông thống nhất đánh giá năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 101,11 tỷ đồng,  tương đương 142,40% so với kế hoạch năm và tăng 69% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,07 tỷ đổng, tương đương 132,58% so với kế hoạch năm và tăng 73,98% so với năm 2016.

        Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành phấn đấu thực hiện, trong đó doanh 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,8 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức >= 14%.

        Đặc biệt, Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các điều khoản được cập nhật sửa đổi phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và các nội dung khác

        Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐHĐCĐ đã bầu ra Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *