loading gift

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

– Thời gian tổ chức: Khai mạc lúc 8h00 thứ sáu, ngày 15/06/2018.

– Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa).

– Điều kiện tham dự:

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt sổ đến ngày 17/4/2018 hiện sở hữu cổ phần tại Công ty, đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nếu Quý cổ đông không đi họp được có thể uỷ quyền cho người khác dự họp và việc uỷ quyền phải bằng văn bản theo mẫu uỷ quyền của Công ty gửi kèm.

Cổ đông đến dự họp hoặc người được cổ đông uỷ quyền đến dự họp cần mang theo Thông báo mời họp, giấy CMND hoặc Hộ chiếu và nộp giấy uỷ quyền hợp lệ có đủ chữ ký theo quy định và dấu của Công ty (nếu là người được uỷ quyền) trước khi vào phòng họp.

– Nội dung:

 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của
  Công ty đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2018.
 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tà chính năm 2018; quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018 .
 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
 9. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

– Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhận được thông báo mời họp, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16h00 ngày 8/6/2018 về BTC Đại hội qua đường fax, email hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Địa chỉ: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Người liên lạc: Ông Nguyễn Quang Quốc   DĐ: 0967783683, Email: dothibaria@gmail.com

Điện thoại: 0254.825422; Fax: 0254.3829801.

Ban tổ chức đón tiếp các Quý cổ đông từ 7h00 ngày 15/6/2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

TRƯƠNG QUANG ĐẠI             

TÀI LIỆU:

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐTN NĂM 2018.
 2. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.
 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017.
 4. BÁO CÁO HĐQT CÔNG TY NĂM 2017.
 5. BÁO CÁO BKS CÔNG TY NĂM 2017.
 6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.
 7. ĐƠN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018.
 8. GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018.
 9. GIẤY ỦY QUYỀN TỔ CHỨC THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018.
 10. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.
 11. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS.
 12. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.
 13. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
 14. BIÊN BẢN HỌP ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.
 15. BIÊN BẢN HỌP ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *